Opracowanie rozwiązania do semantycznego profilowania użytkowników Internetu na potrzeby emisji reklamy online, w oparciu o zaawansowane, autorskie metody semantycznej analizy treści.

Opis projektu:

Applica (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) realizuje projekt: „Opracowanie rozwiązania do semantycznego profilowania użytkowników Internetu na potrzeby emisji reklamy online, w oparciu o zaawansowane, autorskie metody semantycznej analizy treści.” W ramach Działania 1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa: I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Celem głównym projektu jest opracowanie oprogramowania, które umożliwi dostarczanie wysokiej jakości danych – profili użytkowników – w celu precyzyjnego targetowania reklamy online za pośrednictwem platform RTB (Real Time Bidding). Rozwiązanie będzie oparte o zaawansowane metody analizy języka naturalnego (NLP – Natural Language Processing), a w szczególności analizę semantyczną treści konsumowanych przez użytkowników które w połączeniu z narzędziami z dziedziny sztucznej inteligencji takimi jak uczenie maszynowe, pozwolą na wielowymiarową i szczegółową mikrosegmentację bazy użytkowników oraz precyzyjne profilowanie, pomimo faktu, iż będzie się ono opierać na danych ekstrapolowanych. Rezultat projektu ma charakter innowacyjny w skali świata – dotychczas nie powstało tak zaawansowane rozwiązanie dedykowane dla języków fleksyjnych, do których zalicza się język polski. W celu realizacji projektu przewidziano realizację 5 zadań z zakresu badań przemysłowych oraz 2 zdań na etapie prac rozwojowych. Dodatkowo jedno zadanie obejmie wydatki dofinansowane w ramach pomocy de minimis. Rezultaty projektu zostaną wdrożone we własnej działalności przedsiębiorstwa. Dane generowane przez narzędzie będą oferowane za pośrednictwem platform RTB. Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Okres realizacji projektu:

od 2016-09-01 do 2018-08-31

Dane:

Nr Umowy / RPMA.01.02.00-14-5646/16

Wartość ogółem

1 857 222,75

Wkład UE

1 389 033,31